ספריית חב"ד ליובאוויטש

יח

<מהבעש"ט> [שמעתי בשם מורי ש] צריך להתפלל על שונאיו שהם רוחו של צדיק בגלגול כו', וע"י התפלה נמתק בשרשו ומוציא מהם רוחו והנשאר בהם כלה מאליו [וכו' ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, נח כג, ב (קיח, ב)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' עה, ועיין במאור עינים פ' ויצא ד"ה הבעש"ט נבג"מ פי' הש"ס דגיטין [ז, א].

שצריך להתפלל על שונאיו – ראה ברכות י, רע"א (והובא שם בבפ"י). וראה תענית כג, ב וסנהדרין לז, א. ועיין מדה"נ זח"א קה, א.