ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפא

<פי' מורי> [וממורי זללה"ה שמעתי] ביאור קושיא זה דשמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה עד שהגיע לאת ה' אלהיך תירא פירש, עד שבא ר' עקיבא ולימד את <ה' אלהיך תירא> לרבות תלמידי חכמים, <וקשה> [והקושיא מפורסמת] מאי טעמא לא דרש שמעון כך [ועיין פירוש רש"י ומוהרש"א בפ"ב דקידושין ובפ"ד דבבא קמא יעו"ש] דפירשו <כי דבר פשוט> דאי אפשר להשוות שום דבר למוראו ית', לכך פירש מדרשה זו, משא"כ ר' עקיבא כשהיה ע"ה והיה שונא לת"ח והיה מרוחק ממורא השי"ת, ועכשיו שנעשה ת"ח דחיל מרבנן מקורב למורא השי"ת ג"כ, לכך דרש את ה' לרבות ת"ח, כי מורא ת"ח מביאו למורא השי"ת.

והנה ישראל שבמדבר היה להם יראה מת"ח, שנאמר ויראו מגשת אליו, אם כן בנקל הוא [להם] שיזכו הם ג"כ ליראת ה'. ובזה יובן אין לגבי משה זוטרתי, ר"ל מאחר שהיה יראה להם לגבי משה וזכו ליראת הת"ח, אם כן זוטרתי היא שיזכו ג"כ ליראת ה', והבן, ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בשלח נ, רע"א (קפא, ב)

דשמעון העמסוני כו' – פסחים כב, ב. וש"נ. את ה' אלקיך תירא – ואתחנן ו, יג. בפ"ב דקידושין – נז, א. ובפ"ד דב"ק – מא, ב. ר"ע כשהיה ע"ה כו' – פסחים מט, ב. ויראו מגשת אליו – כי תשא לד, ל. אין לגבי משה כו' – ברכות לג, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קנג-ב.

ובזה יובן אין לגבי משה כו' – ראה לעיל סס"י לח.