ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפב

שמעתי ממורי זלה"ה <פי'> כי צדיקייא אינון שלוחי דמטרוניתא, ע"י הצר וחסרונו יודע חסרון השכינה להתפלל שימולא שם החסרון ונעשה על ידו יחוד קב"ה ושכינתיה. וזהו מעלת התפלה.

וסרה קושית הקדמונים למה צריך תפלה, הלא הש"י יודע מה שצריך האדם כי הוא בוחן כליות ולב וכו', ומורי ביאר ע"פ הנ"ל, כי תפלה הוא צורך גבוה, שידע אדם מחסרונו שהוא נמשך מחסרון של מעלה, ויתפלל שימולא החסרון שם למעלה בשכינה, כי צדיקייא אינון שלוחי דמטרוניתא <ואיזהו חסיד המתחסד עם קונו>, וממילא ימולא החסרון שלו גם כן, רק שלא יכוין לתועלת עצמו רק לתועלת השכינה, ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בשלח נ, ג (קפג, א)

צדיקייא אינון כו' – זח"א רמב, א. קושית הקדמונים – עיקרים מ"ד פי"ח. נתיבות עולם להמהר"ל נתיב העבודה פ"ב. ואיזהו חסיד כו' – זח"ב קיד, ב. זח"ג רכב, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רצו.

צדיקייא כו' ע"י הצר כו' – ראה לעיל סי' סא וקכו. לקמן סי' שצה. ורג"כ סי' כ ובהערות שם.

איזהו חסיד כו' – זו הוספת הרב המלקט, והוסיף זה ע"פ תוי"י וירא לח, ג (לקמן סי' רצו) שם הובא דרוש זה בהוספת המלים: והוא כלל גדול שהוא חסיד המתחסד עם קונו ולא עם עצמו.

וממילא ימולא החסרון שלו – ראה לקמן סי' שסח ושצה-א.

שלא יכון לתועלת עצמו כו' – ראה לעיל סי' פ וקעו, לקמן סי' רפב-ב ורצ. ועיין היטב סי' שצה-א.