ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפג

(שמ"מ) משל ששמעתי ממורי זלה"ה מלך [אחד] ביקש רפואה שיחיה לעולם, ונתנו לו רפואה להרחיק מגאות כו', וכל מה שנהג ענוה ביותר נכנס בלבו גאוה יותר שהוא מלך גדול ועניו ביותר, עד שבא רבו אצלו ולמדו לנהוג מלכות מבחוץ ובקרבו ישפיל דעתו, על ידי שהראה לו בית הכסא שהוא מן האדם כו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בשלח נ, סע"ד (קפד, ב)

-----  הערות וציונים  -----

בצ"פ ממשיך: וכן שמעתי פי' הפסוק ה' מלך גאות לבש הוא הגאוה מדת מגונה כו' לכך אמר לצורך הנהגת המלוכה צריך לבוש הגאוה כו', וכעין זה כתוב בס' יד יוסף דף קס"ו ותלבש אסתר מלכות (אסתר ה, א), מבחוץ לבשה כך ובקרבה היתה אבודה והדיוטות כו' יעו"ש.