ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפד

<שמ"מ> יש ג' בחינות בסדר עבודת הש"י. א' [ששמעתי ממורי זלה"ה ביאור פסוק אחור וקדם צרתני] שיעלה גם הקטנות בימי הגדלות כו' <וזה ביאור פ' אחור וקדם צרתני>. בחינה ב' אם חושש שמא לא יזכה לבוא למדריגת הגדלות, מכל מקום אם יודע שהוא במדריגת הקטנות אז ממתיק הדינין ע"י מנצפ"ך כו'. בחינה ג' כשהוא בגדר השכחה בלי דעת, וזהו שאמר הכתוב ואנכי הסתר אסתיר, ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בשלח נא, סע"ג (קפז, א)

אחור וקדם גו' – תהלים קלט, ה. ואנכי הסתר גו' – וילך לא, יח.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כה וקלט.