ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפה

שמעתי ממורי זלה"ה פירש [הפסוק פ' כי תשא], איש אשר יעשה כמוה להריח בה, שיהיה ריחו נודף, שיצא לו שם כאנשי חסידים שנקרא קטרת שמקשרין ומייחדין קב"ה <ושכינתיה>, והם עושין להריח בה, ונכרת מעמיו, ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בשלח נו, ריש ע"ב (רב, א)

איש אשר יעשה גו' – כי תשא ל, לח.

-----  הערות וציונים  -----

בצ"פ ממשיך "וכיו"ב שמעתי בשמו" ומביא פי' הבעש"ט על שמות השבטים כמו שהם בקליפה, כנ"ל בסוף סי' לא ולקמן סי' תג. ולהעיר עוד מלקמן סי' שטו.