ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפז

<פי' מורי> [בשם מורי זללה"ה] טעם שניתן למשה רבינו ע"ה מ"ט שערי בינה ולא שער נ', כי שער הנ' הוא חוזר ומתחיל כו' יעו"ש.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ ס"פ משפטים פד, ג (רחצ, א)

שניתן למשה כו' – ר"ה כא, סע"ב.

-----  הערות וציונים  -----

יעו"ש – צ"פ פ' בשלח מז, ד (קעד, א): דשמעתי ממורי זללה"ה טעם שניתן מ"ט שערי בינה למשה חוץ מן שער החמשים, ותירץ כי שער החמשים הוא חוזר ומתחיל נ' שערים למעלה מזה וכן למעלה למעלה מזה עד אין סוף כי שנת החמשים דיובל (ולאה) [עולה] לכאן ולכאן (ר"ה ט, רע"א) ודפח"ח.