ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפט-א

<שמ"מ> כאשר מקשר האדם מלכות במחשבה, בסוד כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה [שביאר מורי זלה"ה], אז <נעשה> מן אנ"י גליא נעשה אי"ן דאתכסיא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ כי תשא קיז, א (תיא, ב)

כל אשר גו' – קהלת ט, י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' קפט-ב ובנסמן שם.