ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפט-ב

[ששמעתי ממורי, כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה], ר"ל לקשר המעשה שהיא מלכות דעשיה מצד השמאל אל המחשבה, <בינה, המיוחד ב>חכמה, כ"ח מ"ה, קו ימין, שהוא יחוד קב"ה ושכינתיה, ועי"ז מבטל גזירות רעות, לקשר מלכות הנקראת אנ"י אל המחשבה הנק' אי"ן וכו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ פקודי קיט, ג (תכא, ב)

כל אשר גו' – קהלת ט, י. המעשה שהיא מלכות – זו"ח יתרו לד, רע"ג (ועיי"ש סע"ב). המחשבה . . חכמה – זח"ב כ, א. תקו"ז יז, א. תקוזו"ח ק, ב. חכמה כ"ח מ"ה – זח"ג כח, א. שם לד, א. רלה, ב. חכמה . . קו ימין – זח"ג רכד, א. תקו"ז תי"ח לב, ב. מלכות הנקראת אנ"י – זח"א רס, ב. שם רסא, ב. המחשבה הנק' אי"ן – זח"א רמו, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' מב-א וצא.

לקשר שמאל אל . . קו ימין – ראה זח"ג קעח, רע"א.

ועי"ז מבטל גזירות רעות – ראה לעיל סס"י קפ ולקמן סי' ערב.

אני . . אין – ראה לעיל סס"י קפ וקפט-א.