ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצ

<שמ"מ על מה> שכתב הרמב"ם בשכליים הנבדלים אין שייך תואר ריבוי ומספר, <ופי' ד>הכי נמי אין שייך באותיות רוחניות התורה ריבוי ומספר כי אם מצד עילה ועלול. כי א' ראש כל האותיות נקרא עילה וכל האותיות עלולים ממנו, [והוא כאשר קבלתי ממורי] כי אות ב' הם ב' אלפין, וכן אות ג' ג' אלפין כו', עד אות ת' הם ד' מאות אלפין וכו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ פקודי קיט, סע"ב (תכא, א)

שכתב הרמב"ם כו' – מו"נ ח"א פע"ד ד"ה הדרך השביעי. שם בהקדמות לח"ב ד"ה השש עשרה. הל' יסוה"ת פ"ב ה"ה.

-----  הערות וציונים  -----

א' ראש לכל האותיות כו' – ראה לעיל סי' מה, פו וקס, ולקמן סי' שנה.