ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצג-א

גם [ענין הדביקות ד-] ע"כ השמים [נראין] כחצי כדור בכל מקום [והאדם נראה לו כאילו עומד במרכז האמצע, זהו ע"ד שאו מרום עיניכם כו' אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים]כז.

כתב ס' חרידים, הצדיק המביט לשמים ירמוז אל עולם עליון נברא ביו"ד, מן הארץ עד לרקיע מהלך ה' מאות שנה רומז לה"א, האדם שבארץ עומד על רגליו רומז לוי"ו, והארץ אשר הוא עומד עליה רומז לה"א אחרונה שבשם.

וירמוז ויהי מורא שמים עליכם דייקא, וכאלו השמים ואור שכינה שעליהם שנקרא מורא שמים הוא עליכם ממש, וכאלו האור מתפשט סביבו והוא בתוך האור זהר הרקיע יושב ויגיל ברעדה, והוא יחוד שלם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

שאו מרום גו' – ישעיה מ, כו. אליך נשאתי את עיני גו' – תהלים קכג, א. כתב ס' חרידים – מצות התשובה פ"ד. עולם עליון נברא ביו"ד – מנחות כט, ב. מן הארץ עד כו' – פסחים צד, ב. חגיגה יג, א. ויהי מורא כו' – אבות פ"א מ"ג.

-----  שולי הגליון  -----

כז) כל זה, עם המילואים, ע"פ הנוסח בס' אור הגנוז לצדיקים, פ' בראשית ד"ה גם ענין הדביקות (הב'), ושם ממשיך אח"כ עם הקטע דלהלן ד"ה וירמוז.

-----  הערות וציונים  -----