ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצג-בכח

והנה האדם העושה מצוה, כגון עטיפת טלית וציצית, אע"פ שנראה לאדם שהוא דבר קטן, אעפ"כ הקב"ה עושה מן מצוה או חדושי תורה לשמה שמים חדשים וארץ חדשה, כמ"ש כן תתעטף נשמתי באור הציצית העולה תרי"ג הרומז לתרי"ג אורות דעוטה אור כשלמה, גאות לבש ה' עוז התאזר, התאזר גי' תרי"ג, וכמ"ש ברוכים אתם לה' עושה שמים וארץ חדשים ע"י מצוה וחדושי תורה שלכם, ומפרש השמים שמים לה', ע"י הכונה הקדושה שהיא לשם הקב"ה עושה שמים חדשים, והארץ נתן לבני אדם, פי' ע"י עשיה גשמיות של המצות עושה הקב"ה מהן ארצות החיים, ואז היא פעולה חשובה גמורה.

וז"ש אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב, פי' עם הרב, פי' הקב"ה שנקרא רב ושליט עקרא ושרשא דכל עלמין, א"כ ודאי היא פעולה חשובה ונכבדת ודי לך שזכית להיות מסייע לאותה פעולה והרי אתה כמו מסייע שאין בו ממש שהוא עושה עיקר הפעולה למעלה, ויהי' ע"מ לקבל פרס, וזה פתיות גדול. וזהו שסיים ויהי' מורא שמים עליכם, פי' יהי' לך מורא ממה שהקב"ה מצמצם בהירות שלו באור זוהר הרקיע ואור שכינה השורה עליך בשעת עשייתך המצות ותורה חדשה לעשות מהם שמים חדשים.

וז"ש לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. <כאלו האיש עשה הכל>, אע"פ שאין האיש עושה כלום <אלא כמסייע שאין בו ממש>, אעפ"כ אתה משלם כמעשהו כאלו היה <האיש> [העבד] עושה <הכל> בעצמו, וזהו חסד גדול, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

הקב"ה עושה כו' חדשה – זח"א ד, ב ואילך. כן תתעטף כו' – תפילת לשם יחוד קודם עטיפת הטלית. הציצית העולה תרי"ג – תנחומא קרח יב. במ"ר יח, כא. זח"ג רכז, א. עוטה אור גו' – תהלים קד, ב. גאות לבש גו' – תהלים צג, א. התאזר גי' תרי"ג – מג"ע פ' ואתחנן. ברוכים אתם גו' – תהלים קטו, טו. השמים שמים גו' והארץ גו' – תהלים קטו, טז. רב ושליט כו' – זח"א יא, ב. מסייע שאין בו ממש – שבת צג, א. ע"מ לקבל פרס – אבות פ"א מ"ג. לך ה' גו' – תהלים סב, יג.

-----  שולי הגליון  -----

כח) ראה לעיל סי' קצא ובשוה"ג שם.

-----  הערות וציונים  -----

כן תתעטף נשמתי כו' – ראה ר"ח שער הקדושה פ"ו.

התאזר גי' תרי"ג – במגלה עמוקות פ' ואתחנן. ושם אופן קיג (הובא בילק"ר פ' ואתחנן).

עושה שמים וארץ חדשים כו' ארצות החיים – ראה זח"א ד, סע"ב ושם ה, רע"א.

וז"ש אל תהיו כו' את הרב פי' עם הרב – ראה מאור עינים, פ' ואתחנן סד"ה וזהו כוונת הנביא: וכמ"ש הבעש"ט נבג"מ על אמרם ז"ל אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב ע"מ לקבל פרס, את הרב פי' עם הרב, שעבודתן הוא עם הרב שהוא ממש כביכול עובד כאמור, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב, ע"י שמשמשין עם הרב צ"ל שלא ע"מ לקבל פרס. וממשיך שם: וזהו ג"כ פי' הפסוק ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כי זהו חסד גדול מהבורא ב"ה שמשלם לאדם שכר שאע"פ שהוא בעצמו העושה הכל כמ"ש מי הקדימני ואשלם (איוב מא, ג) וכדרשת הש"ס (ויק"ר כז, ב) כשנתתי לך טלית מקודם עשית בו ציצית בית קבעת בו מזוזה, רק ע"י חסדו כי חפץ חסד הוא משלם לאדם כמעשיהו כאילו היה האדם העושה אע"פ שבאמת אין זה מעשיהו.

אע"פ שאין האיש עושה כלום כו' – כנ"ל בהערה מס' מאור עינים, וראה לקמן סס"י שנד, ריש סי' שצג בד"ה והשיב, ובצוה"ר סי' קלח. ולהעיר עוד מלעיל סי' נה ולקמן סי' רסט.