ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצה

ריב"ש אמר, כשהוא דבוק בבורא ית' ונופל לו איזה מחשבה מאיזה דבר, מסתמא הוא כך כמו שנופל במחשבתו, וזהו רוח הקודש מועט.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ב, ג (סי' יב) [צוה"ר סי' לא]

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' צו-א ובהערות שם, לקמן סי' קצט-א (ובשוה"ג שם). רג"כ סי' קצו וריז-ג. ולהעיר מאליהו רבה רפ"ט (הובא בילק"ש שופטים רמז מב בשם התנחומא).