ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצו

גם אמר <ריב"ש ז"ל> מכח התורה שלמד היום ואח"כ באותו יום מזדמן לו דבר לעשות ואינו יודע אם לעשות אם לא, יוכל להבין מכח אותו הענין שלמד איך יעשה, ובלבד <שיהיה> [שיהא] תמיד דבוק בהש"י, אז יזמין לו הש"י תמיד שידע מכח התורה כו'.

[אבל אדם שהולך בקרי עם הש"י, הולך עמו ג"כ באקראי, וגם אינו מזמין לו מלבושים ואכילות שיש בהם ניצוצים השייכים לשורש נשמתו שיתקנם].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ב, ג (סי' יב) [צוה"ר סי' לא]

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מספרי האזינו סוף פי' שכב. זח"א יא, א. זח"ב פב, סע"ב ושם צו, סע"ב. זח"ג נג, ב ושם רס, רע"א והג' מוהרח"ו שם. וראה לעיל סי' סז-ב וסי' קצה ובהערות שם. להעיר עוד מס' אור המאיר, פ' פקודי (פז, א) שהבעש"ט ענה ע"פ הסתכלות בס' הזוהר (וכן המובא בשבחי הבעש"ט ע' ס – ונראה שזה העובדא דאי' באוה"ת להצ"צ, דרושים לשבועות ע' רכא – ושם ע' עט). וכן בדמ"א, פ' בראשית ד"ה וירא אלקים (ונראה שזה העובדא אשר בשבחי הבעש"ט ע' קלב).