ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצז

הנשמה אמרה להרב <זלה"ה>, שמה שזכה שנתגלו אליו דברים עליונים, לא מפני שלמד הרבה מסכתות ופוסקים [הרבה], רק משום תפלה שהיה מתפלל תמיד בכוונה גדולה משם זכה למעלה עליונה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, א (סי' כח) [צוה"ר סי' מא]

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן בהוספות סי' רפב. ולהעיר מלעיל סי' יז.

הנשמה אמרה – להעיר משערי קדושה להרח"ו ח"ג ש"ה וש"ח.