ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצח

[כאשר מתחיל האדם להתפלל] מיד כשאומר אדנ-י שפתי תפתח השכינה מתלבשת בו ומדברת <בו כל> הדיבורים, וכשיהיה לו האמונה שהשכינה מדברת [אלו הדיבורים, בודאי] תפול עליו [אימה ו]יראה, וגם הקב"ה [כביכול] מצמצם [את] עצמו ושורה אצלו כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' ד (ג)

אד' שפתי גו' – תהלים נא, יז.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' שיג, ת-א ותיא.

מיד כשאומר כו' – ראה לקמן סי' רעג-א ורעג-ב. שא-ב ושא-ג. שיג. צוה"ר סי' עה.

תפול עליו כו' – ראה לקמן סי' רפד-א, שיג ותיא. צוה"ר סי' פח.