ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצט-ב

ריב"ש אמר בענין עובדא זו, כשאני מדבק מחשבתי בבורא ית' אני מניח הפה לדבר מה שירצה, כי אני מקשר הדברים בשורש העליון בבורא ית', שכל דבר יש לו שורש למעלה בספירות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ב (סי' נ)

-----  הערות וציונים  -----

מניח הפה כו' – ראה לקמן סי' ריז-ג. וראה לעיל סי' קצח ובהערות שם.

שכל דבר יש לו שורש כו' – להעיר מזח"ג קט, ב.