ספריית חב"ד ליובאוויטש

כ

<מהבעש"ט> ופרעה הקריב [וכו', דשמעת ממורי] <כי> בצר הרחבת לי, כי ע"י שיש מצירין מתקרב יותר להש"י, וזהו הרחבת לי, שיודע שזה חסר בשכינה ומתפלל בעד השכינה אליו ית' ונעשה יחוד קבה<"ו> [על ידו], כי צדיקייא אינון שלוחי דמטרוניתא [וכו' ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, נח כג, ב (קיט, ב)

ופרעה הקריב – בשלח יד, י. בצר הרחבת לי – תהלים ד, ב. צדיקייא אינון כו' – זח"א רמב, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' סא.

ופרעה הקריב – מביא פסוק זה ע"פ מחז"ל (שמ"ר כא, ה. זח"ב מז, א) שהקריב את ישראל לתשובה. ראה לקמן סי' קו, קט, רפח ושצו.

שיודע שזה חסר בשכינה ומתפלל כו' – ראה לקמן סי' סא, פ, פא, קכו, קעו, קפב, רסח, עדר, רפב, רצ, רצו ושצה. ועיין צוה"ר סי' עג ובהערות שם וש"נ. וראה תקו"ז ת"ו כב, א. ולהעיר מסנהדרין מו, א ותנחומא פ' אחרי יב. שמ"ר ל, יג. ויק"ר ט, ג (וש"נ במהדורת מרגליות). מדרש תהלים ט, יב (וש"נ בהערות המו"ל). וראה לקמן בהערות לסי' קכו.