ספריית חב"ד ליובאוויטש

ר-אל

צריך שיהיה דבוק כ"כ שעיקר ראייתו יהיה בבורא ית', ולא שתהא עיקר ראייתו בעולם ואגב בבורא, לא כן, אלא עיקר ראייתו תהא בבורא ית'.

[וזה האדם זוכה שיפרדו הקליפות מעליו, כי הם מחשיכים ומבדילים בינו ית' ובין האדם, ומסתימים עיני שכל האדם להסתכל בבורא ית'. ויחשוב שהבורא ית' אין סוף מקיף את כל העולמות ושפעו ית' שופע מלמעלה למטה ע"י צינורות בכל העולמות, ואנו הולכים תמיד בבורא ית' ואין אנו יכולים] <כי אין אדם יכול> לעשות שום תנועה בלא שפעו וחיותו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, סע"ב (סי' נד)

-----  שולי הגליון  -----

ל) קטע זה המשך מהנ"ל סי' קסט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קסט שהוא רישא דמאמר זה, ולקמן סי' רלב. רג"כ צוה"ר סי' קלז ולקו"י ד, סע"ב (סי' נב).

אין אנו יכולים לעשות כו' – ראה לקמן סי' רעג-א.