ספריית חב"ד ליובאוויטש

ר-ב

כשמדבר דברי תורה ברבים יהיה כוונתו שיתכבד ויתפרסם הקדושה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ג (סי' נו)

-----  הערות וציונים  -----

ראה צוה"ר סי' צג. ולהעיר מלעיל סי' קיג-ב (ולקמן סי' רנא-ב).