ספריית חב"ד ליובאוויטש

רא-א

כשאדם עובד תמיד את הבורא ית' בכל רגע, אין [לו] פנאי להתגאות ולאהוב [את הגאוה ו]שאר מדות רעות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ג (סי' נז) [צוה"ר סי' נב]

-----  הערות וציונים  -----

ראה צוה"ר סי' יו"ד. ולהעיר ממדל"י סס"י פו (צו).