ספריית חב"ד ליובאוויטש

רא-ב

וישים <את> עצמו כמי שאינו, [כדאיתא בגמרא על הפסוק והחכמה מאין תמצא. והכונה שיחשוב] כמו שאינו בעולם הזה, ומה תועלת שאהיה חשוב בעיני בני אדם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ג (סי' נח) [צוה"ר סי' נג]

כדאיתא בגמרא – סוטה כא, ב. והחכמה מאין תמצא – איוב כח, יב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רכ-א, ובצוה"ר סי' ו וסי' יו"ד. להעיר מחובה"ל שער יחוד המעשה פ"ה. ורג"כ צוה"ר סי' קיד.