ספריית חב"ד ליובאוויטש

רא-ג

אם חושק לאיזה מצוה, [יראה ו]ישתדל לעשותה, ואל יבטל אותו היצה"ר לומר שהוא דבר שיוכל לבוא לידי יוהרא, [אעפ"כ לא יבטלנו. אך יזהר מאוד אף שיבוא לו התפארות באמצע המעשה] <אלא> ידחוק <א"ע> [אותה] בחוזק ובהתלהבות, ובודאי שלבסוף יעשה לשמה ממש בלי שום התפארות, שמשלא לשמה יבוא לשמה. [וירבה במצות כל מה שיוכל, והקב"ה יעזור לו שיהיה בלא פניה, אך יתחזק עצמו בכל יכלתו].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ג (סי' ס) [צוה"ר סי' נה]

שמשלא לשמה כו' – פסחים נ, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה צוה"ר סי' קכו (מדל"י רס"י קצ (קצח)), ושם סי' נו. וראה לקמן סי' שצג ד"ה וענין הזה. ועיין מדבר קדמות להחיד"א, ערך התעוררות.

וירבה במצות כו' – להעיר מצוה"ר סי' א ושם סי' יז.

והקב"ה יעזור לו כו' – ראה שבת קד, א הבא ליטהר כו'.

שיהיה בלא פניה – להעיר מצוה"ר סי' טו ושם סי' צה.