ספריית חב"ד ליובאוויטש

רב

להבין מהו קטנות ומהו גדלות. דרך משל, כשאדם יושב ולומד תורה שלא בהבנה אז <היא הקטנות> [הוא בקטנות], שאין שכלו שלם, אבל כשהוא לומד בהבנה ובהתלהבות אז הוא במדריגות גדלות, שמקושר במדריגות העליונים. וכן בתפלה ובכל מצוה [שעושה האדם] יש קטנות וגדלות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ה, סע"א (סי' עד) [צוה"ר סי' קכט]

-----  הערות וציונים  -----

מהו קטנות ומהו גדלות – ראה לעיל סי' לז וש"נ בהערות. רג"כ צוה"ר סי' סז, סט, צו וקלז.