ספריית חב"ד ליובאוויטש

רג

גם יחשוב כשיושב ללמוד, או אפי' בדברי חולין, אזי יחשוב באיזה ענין הוא מדבר, אם באהבה או ביראה או רחמנות או בניצוח או בהודיה או בהתקשרות או באיזה ממשלה, ויתקשר א"ע במדה ההיא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ה, סע"א (סי' עה)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' רצה ותו. רג"כ סי' רכז וצוה"ר סי' צ.