ספריית חב"ד ליובאוויטש

רד-א

העוסק בתורה לשמה, פי' לשם ה', זוכה לדברים הרבה, פי' ממילא נתרבה אליו הדיבור בחכמת התורה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ה, ריש ע"ב (סי' עו)

העוסק בתורה לשמה – אבות פ"ו מ"א. לשם ה' – שער המצות להרח"ו פ' ואתחנן.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' צו-א, קכז-ב ובהערות שם. לקמן סי' תכו.

לשמה לשם ה' – ראה שער המצות פ' ואתחנן. שער מאמרי רז"ל, אבות. פע"ח שער הנהגת הלימוד. ועיין לעיל בהערות לסי' קמב מהקדמת ס' תוי"י.