ספריית חב"ד ליובאוויטש

רה

הלואי שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, [הלואי הוא לשון חבור ודמיון דבר לדבר, כלומר תדמה מורא שמים למורא בשר ודם]. למשל, כשישן ובא רבו והקיץ אותו בידו, מיד הוא נרתע ונזדעזע [בדביקות להשי"ת, וישגיח על הכל, על כל אשר יראה וישמע] לפניו, ומכ"ש כשהשי"ת מקיצו משנתו שהוא בחצות לילה כידוע.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ה, ג (סי' פו)

הלואי שיהא כו' – ברכות כח, ב. כשהשי"ת כו' בחצות לילה – זח"ב לו, ב.

-----  הערות וציונים  -----

לשון חיבור – ראה תיב"ע ומדרש בראשית רבתי לויצא כט, לד. שמ"ר א, ה. זח"א קנד, ב וזח"ב יט, רע"א.

ומכש"כ כשהשי"ת מקיצו כו' – ראה צוה"ר סי' כו.