ספריית חב"ד ליובאוויטש

רו-א

אין כאלהינו הוא בעולם העשיה, שהוא כמו ספר שבודאי א"א לטעות. מי כאלהינו הוא ביצירה, שאפשר חלילה לטעות, כמו אחר שראה מט"ט וכו'. אך אני איני טועה כי מי כאלהינו. נודה לאלהינו הוא בבריאה, ששם א"א לטעות מפני שקרובה לאצילות. ובאצילות אומר לנוכח <ברוך, וגם> אתה הוא אלהינו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ה, ד (סי' צו)

אין כא-להינו הוא בעולם העשי' כו' – סידור האריז"ל להר"ש קיד, ב. כמו אחר שראה כו' – חגיגה טו, א.

-----  הערות וציונים  -----

עיין בסידור האריז"ל להר"ש שם בפיוט דאין כאלקינו, ברם שם דבבא דברוך נגד אצילות שהוא ברוך מהא"ס כו' ובבא דאתה הוא נגד עולמות הנעלמים וכולהו אקרי א"ס כו'.