ספריית חב"ד ליובאוויטש

רז-א

יראה חצונית הבאה לאדם הוא כדי לעוררו ליראת אלקים. מלה"ד לאיש חיל שלוח מהמלך לקרוא לאדם והוא בכעס גדול ובפחד, אין לירא מהשליח כ"א תיכף ילך להמלך לרצותו. וכן אהבה חיצונית הבאה הוא כדי לעוררו לאהבת ה'. מלה"ד, לפעמים בא איש מהמלך שלוח לאדם בתנועת אהבה, ומי שהוא טפש הוא מתענג ומשתעשע עם השליח, והחכם אומר מה לי להשתעשע עם השליח, אלך לשורש האהבה של מלך.

וזהולא שכתוב תמים תהי' עם ה' אלקיך, והתי"ו גדולה, דלכאורה התי"ו רחוקה מן האלף, לרמוז להעלות כל דבר רחוק, הן אהבה הן יראה או שמחה ותענוג גשמי, אל האלף הרומז לאלופו של עולם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קיצור מדל"י סי' ריג (רכג-רכד) [ובלקו"י ו, א (סי' צח), עד סוף הנמשל]

תמים תהי' גו' – שפטים יח, יג. לאלופו של עולם – זח"ג לא, א. אמירה לגבוה כו' – קידושין כח, ב.

-----  שולי הגליון  -----

לא) נוסח הפיסקא במקורו: ואם נפשך לומר איך יכול האדם להעלות במחשבתו כל דבר להיות ממותק בשורשו, אך כי הנה כתיב תמים תהיה עם ה' אלהיך, ותי"ו דתמים רבתי, דלכאורה התי"ו רחוק מאל"ף ד' מאות מדריגות והיאך יכול להאיר בה האל"ף, אך באמת אמירה לגבוה כמסירה להדיוט דמי, ר"ל דרך משל אם אדם רוצה לעלות כשהוא עומד במדרגה תחתונה, אינו יכול להגיע ולהשיג למעלה העליונה רק כשהוא הולך ממעלה למעלה, אבל אם הוא עומד שם למעלה יכול להעלות מלמטה ברגע אחד, וזהו אמירה לגבוה כו', דרך משל קטן צריך לילך יותר מגדול, והמחשבה גם כן גדול ממעשה הרבה ולכן אין צריך רק שיחשוב במחשבתו ומעלה תיכף לשרשו, ולכך התי"ו משתוקק לאל"ף ויש בו כל הד' מאות אלפי"ן, ולכך התי"ו גדולה שהם מאותיות המחשבה.

-----  הערות וציונים  -----

יראה חיצונית . . ליראת אלקים – ראה לעיל סי' לח-א ולח-ב, קעז וקפ.

מלה"ד – המשל הובא ג"כ בלקו"י-יד"א פי"ז. להעיר מהמשל בזח"ב נא סע"ב.

התי"ו רחוק מאל"ף כו' – ראה לעיל סי' מה, קס וקצ, ולקמן סי' שנה.

תי"ו גדולה שהם מאותיות המחשבה – דאתוון רברבין מההוא עלמא דאתי (זח"ב קלב, ב) איהו בינה (שם כז, סע"ב) עולם המחשבה (זח"ג רכט, סע"ב). וראה אוה"ח לזח"א ג, ב.