ספריית חב"ד ליובאוויטש

רח

חומר בקודש מבתרומה [שמטבילין כלים בתוך כלים וכו'], כי הלא נודע שעיקר עבודת <ה'> [הבורא ית'] הוא הדביקות והתלהבות בעבודת הש"י ובלימוד תורתו [שיהיה] בדחילו ורחימו, <כי עי"ז> [ומחמת זה יכול הוא לידבק בהש"י כביכול, מפני ש]ההבל שבדיבורם מתדבק בהבל העליון והקול בקול העליון והדיבור בדיבור העליון וכן המחשבה, [וכמו שאמרו רז"ל השכינה מדברת מתוך גרונו של משה, מחמת גודל קדושתו ודביקותו בהש"י היה ממש מתחבר עם שרשו, והרי הוא כמו הקב"ה היה מדבר דבורו של משה, ועי"ז נזדכך חומריותו ונעשה איש האלהים, וכמ"ש של נעליך, שהוא לבוש החומרי].

וזהו [אפשר] רמז [המשנה] חומר בקודש, כלומר אם תרצה לזכות חומרך שיהי' בקודש העליון שהוא המחשבה העליונה, א"א אלא מבתרומה, פי' [שצריך שתרים תמיד עיניך ולבך ותטהר מחשבותיך ורעיוניך במחשבת הש"י ודביקות גמור והתלהבות גדולה] <ע"י הקול והדיבור שהם תרי ממאה ברכות שצריך אדם לברך בכל יום ע"י קול ודיבור>, וזה ידוע שבמקום שהאדם מחשב שם הוא ג"כ במקום ההוא, ואם כן כשתתמיד ותרגיל עבודתך בכך, בודאי תרום ותעלה במקום המחשבה העליונה <שנקרא קודש> [אל שורשה], ואז גם חומר שלך תזדכך בקודש העליון כנ"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קטע מלקו"י ז, סע"ג (סי' קיח)

חומר בקודש כו' – חגיגה כ, ב. השכינה מדברת כו' – זח"ג רלב, א. איש האלקים – ברכה לג, א. של נעליך – שמות ג, ה. שהוא לבוש החומרי – תקו"ז תכ"א מח, ב. שם תל"א עו, א. ממאה ברכות כו' – מנחות מג, ב.

-----  הערות וציונים  -----

שעיקר עבודת הבורא ית' כו' – להעיר ממדל"י סי' ריג (רכג).

ההבל כו' והקול כו' והדיבור כו' – ראה לקמן סי' ריא ושא-ב.

שהם תרי ממאה ברכות כו' – להעיר מזח"ג קעט, א ע"פ המבואר לקמן סי' ריא.

במקום שהאדם מחשב כו' – ראה לעיל סי' נו ובהערות שם.