ספריית חב"ד ליובאוויטש

רט

שש אנכי על אמרתיך כמוצא שלל רב, ואע"פ שלקח המוצא ממנו, מ"מ מצטער מאד על שנשאר הון רב שא"א לקחתו כולו. כן אף על פי שלמדתי תורה הרבה, מ"מ נשאר הרבה מאד שא"א ללמדו כולו, כי ארוכה מארץ כו'לד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קיצור לקו"י ח, ב (סי' קכ)

שש אנכי גו' – תהלים קיט, קסב. ארוכה מארץ גו' – איוב יא, ט. אף שלמדתי תורה הרבה כו' – ע"פ אבות פ"ב מ"ח.

-----  שולי הגליון  -----

לד) קיצור מהמובא בלקו"י, וז"ל שם: בפסוק שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב. יש להקשות למה מדמהו למוצא שלל רב. וי"ל משל לאדם ההולך בדרך ומצא אוצר רב עד אין מספר, והנה האדם ההוא לוקח מן האוצר ממון רב ועצום כל אשר יוכל שאתו, והיה לו שמחה גדולה, וברצותו ללכת משם, ראה שנשאר הרבה מן האוצר הון רב ליקח עד אין מספר, מפני שלא היה יכול לקבל מחמת שאין לו כלים לקבל בתוכם, והיה לו צער מזה.

וז"ש שש אנכי על אמרתך, מה שלמדתי וקבלתי, אבל בגמר לימודי, אף שלמדתי תורה הרבה, אין אני מחזיק טובה לעצמי, כי יודע אני חסרוני ומכיר בעצמי חסרון ידיעת התורה מה שחסרתי, שלא למדתי וקבלתי ממנה אלא כטפה מן הים, דוגמת זה המוצא שלל רב.

-----  הערות וציונים  -----

יודע אני חסרוני כו' – ראה פירוש רבינו יונה לאבות פ"ב מ"ח.