ספריית חב"ד ליובאוויטש

כא

[והנה יש בתוך התיבה בחיות שנים זכר ונקבה, דכתבתי במ"א בשם מורי זלה"ה ביאור פסוק לעת זקנותו של שלמה המלך ע"ה נשיו הטו את לבבו, כי בכל תיבה יש ב' פירושים, א' רחמים בחינת זכר, ב' בחינת דין הנקרא נקבה, וזה שנאמר נשיו הטו את לבבו וכו' ודפח"ח. ובזה יובן כי בתוך התיבה] שנים שנים איש ואשתו <באו אל התיבה, כי יש> ב' פירושים בכל תיבה, א' בחי' זכר, רחמים, ב' בחי' <נקבה> דין, וצדיקים מהפכים מדה"ד ל<מידת> רחמים [והבן].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, נח כג, ד (קכב, א)

לעת זקנת שלמה נשיו גו' – מ"א יא, ד. שנים שנים גו' – נח ז, ט. זכר רחמים נקבה דין – זח"ג יד, א. וצדיקים מהפכים כו' – בר"ר לג, ג.

-----  הערות וציונים  -----

ביאור פסוק לעת זקנותו כו' – ראה לעיל סי' ז.

וצדיקים מהפכים מדה"ד כו' – ראה לקמן סי' פז-א