ספריית חב"ד ליובאוויטש

רי

יעקב ראה בעין השכל שמן ההכרח שיש בהנהגת העולם מדה הממוצעת והמכריע בין [חו"ג] <מדת החסד ומדת הדין>, שאילולי כן לא היה העולם מתקיים אם היה נוטה לא' משני הקצוות [הנ"ל], לכן המתדבק במדת התפארת שהוא <מדת ה>רחמים המכריע בין חו"ג, ומתוך זאת המדה שהשיג והכיר יותר מאבותיו <ע"כ> הוא בחיר שבאבות, כי [בזה] <בזאת המדה> העולם מתנהג בתמידות, כמשרז"ל ראה שאין העולם מתקיים בדין ושיתף עמו מדה"ר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קטע מלקו"י י, סע"א (סי' קכט)

יעקב כו' העולם מתקיים – ר' זח"א קנד, ב. זח"ג שב, א. התפארת שהוא רחמים המכריע כו' – זו"ח יתרו לא, סע"ב. בחיר שבאבות – בר"ר עו, א. ראה שאין העולם כו' – בר"ר יב, טו.

-----  הערות וציונים  -----

בעין השכל – ראה לעיל בהערות לסי' קסט. ולהעיר ממדל"י סי' קיח (קכח) יעקב הוא נקרא עין כמש"כ עין יעקב (וזאת הברכה לג, כח). וראה מזה בלקו"י סי' רעא.

בזאת המדה העולם מתנהג כו' – להעיר ממדל"י סי' רסה (רעג).