ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריא

צריך לה האדם להעלות הדיבורים מתתא לעילא אל שרשם, דהיינו כשאדם מדבק ומחבר דיבור עם דיבור, וקול עם קול, והבל עם הבל, ומחשבה עם מחשבה, שהם ד' אותיות שם הוי' כידוע. ואם האדם עושה כן, כל דבוריו פרחין לעילא אל שרשם, ובזה הוא גורם שהדיבורים באים לפניו ית' ומסתכל בהם, ובזה הוא נענה בתפלתו. כי ההסתכלות הוא כעין ההשפעה מעילא לתתא, שכאשר הש"י מסתכל <בהם> הוא קיום העולמות כולם, כי למעלה אין שם שעות וזמן, כי ברגע א' באה ההשפעה מהמעיין העליון הנובע תמיד ודרכו להטיב ולהשפיע לבריותיו, רק כשיהיה המקבל ראוי לקבל, ואם הוא מתפלל או לומד תורה בענין הזה, הוא נעשה כצנור אל המעיין העליון הממשיך ומשפיע שפע טובה לו ולכל העולם כולו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י י, ד (ריש סי' קלא)

בזוהר – תקו"ז ת"י כה, ב. קול ודבור הם נגד זו"נ – תקו"ז תס"א צג, סע"ב. ו"ה של (שם) הוי' – תקו"ז ת"ע קלב, א. דו"ר שהם או"א כו' – תקו"ז ת"י כה, ב. כמ"ש באורייתא כו' – זח"א ה, א.

-----  שולי הגליון  -----

לה) במקורו כתוב לפני זה:

בזוהר האי מילה דלא נפקי בדחילו ורחימו לא פרחי לעילא, פי' כי קול ודיבור הם נגד זו"ן שהם ו"ה של הוי' ב"ה ואם נפקי בלא דחילו ורחימו שהם אבא ואמא י"ה של השם הוא עושה פירוד ח"ו. ובפרט שכל כוונתו בתפלה ובלימוד כדי ל[ה]עלות הדיבורים אל שורשם מתתא לעילא, כי כמו שבתחילת בריאת העולמות היה בכ"ב אותיות התורה, כמ"ש באורייתא אברי עלמא, שהם הכ"ב אתוון, ומהם היה התפשטות וקיום העולמות מעילא לתתא, כך צריך האדם (כבפנים).

-----  הערות וציונים  -----

בכ"ב אותיות התורה – ראה זח"א רד, א. וראה לקמן סי' שנה.

מדבק ומחבר דיבור כו' – ראה לעיל סי' רח, ולקמן סי' שא-ב.

שהם ד' אותיות הוי' – דמחשבה איהי חכמה (יו"ד) – תקוזו"ח ק, ב; תקו"ז יז, א ושם תי"ט מא, סע"ב; הבל איהו בינה (ה' עלאה) – תקו"ז תכ"ב סג, סע"ב ושם תס"ט קה, ב וקיז, ב; קול איהו ת"ת (ו) – זח"ג רפג, א ותקו"ז ת"י כה, ב ושם תל"ח עט, א; דיבור איהו מלכות (ה' תתאה) – זח"א קמה, סע"א וזח"ג רכח, א.

ההסתכלות הוא כעין ההשפעה – להעיר מע"ח ש"ח פ"ה בענין בת היענה. ומדל"י ריש סי' צג (קב).