ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריב

<ענין איסור אפי' שאלת שלום קודם התפלה>, כי ידוע שהעולם נברא ע"י מחשבה ודיבור ומעשה, וראשית הכל הוא המחשבה, והדיבור הוא ענף המחשבה, והמעשה הוא ענף הדיבור. וכמו כן האדם בקומו משנתו שהוא נעשה בריה חדשה <כמ"ש> חדשים לבקרים, אם ידבר תחלת דבריו דברי הרשות, <וכ"ש> [ופשיטא] דברים אשר לא כן, אף אם יתפלל ויעסוק בתורה אח"כ, הכל מסתעפין ונמשכין אחר הדיבור הראשון. כי כמו שהדיבור הוא ענף המחשבה וטפילה אליו, כן הדיבור השני אל הראשון, כמ"ש בזוהר ובכתבי האריז"ל בענין כיבוד אח הגדול, [מפני שאח הבכור נוטל חלק העיקרי ושארי אחיו הם המסתעפין ממנו וענפים אליו, כן הוא כאן].

ולכן יזהר האדם שיקדש ויטהר דיבורו הראשון <בקומו>, ויזכך מחשבתו הראשונה דבוקה בקדושה, כדי שימשיך אלי' כל שארי הדבורים שאחריה. ואח"כ כשיעמוד בתפלה מתוך שמחה של מצוה <כנ"ל> כמו שקידש דיבורו ומחשבתו כנ"ל, בודאי יהי' נענה בתפלתו. <וכן יקדש א"ע ודיבורו בשכבו כדי שלא יבוא לידי מקרה לילה ח"ו. וז"ש הדלת תיסוב על צירה, פי' על ב' הצירים ציר העליון והתחתון סובבת הדלת, וכן העצל על מטתו, פי' להתקדש בשכבו ובקומו>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יב, ד (שלהי סי' קלו)

איסור . . שאלת שלום כו' – ברכות יד, א. נעשה בריה חדשה – בר"ר עח, א. זו"ח בראשית יח, סע"ב. זח"ב ריג, סע"ב. חדשים לבקרים – איכה ג, כג. כמ"ש בזוהר – זח"ג פג, א. ובכתבי האריז"ל – שער המצות, יתרו. הדלת תיסוב גו' – משלי כו, יד.

-----  הערות וציונים  -----

שהעולם נברא ע"י מדו"מ – ראה בר"ר יב, יד. זח"ב כ, א. אבות רפ"ה וזח"א קנו, א.

וראשית הכל הוא המחשבה – ראה זח"א קנה, א בס"ת.

ודיבור הוא ענף המחשבה כו' – ראה מדל"י סי' עח (פט) ואו"ת סי' רנג.

כמ"ש בזוהר ובכתבי האריז"ל – ראה צוה"ר סי' צ.

ויזכך מחשבתו הראשונה כו' – להעיר מזח"ג ה, סע"ב ואילך.

וכן יקדש א"ע ודבורו כו' – להעיר מע"ז כ, סע"א וע"ב. זח"ג פג, ב. צוה"ר סי' צ.

וז"ש הדלת תיסוב כו' – להעיר מר"ח שער הקדושה פ"ו.