ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריג-א

שמעתי ממורי <הבעש"ט> זלה"ה פי' המשנה כל תורה שאין עמה מלאכה [וכו'], וביאר דיש ג' מיני דיבור שהם ג' מיני זווג, א' זווג המלך ומטרוניתא, ב' זווג בן המלך וזוגתו, ג' זווג דעבד ושפחה וכו'. והנה הדיבור בתורה ותפלה [שהוא] הזווג קוב"ה [ושכינתיה . . .] <ע"ש לו>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ וארא כד, רע"ג (צז, ב)

כל תורה כו' – אבות פ"ב מ"ב.

-----  שולי הגליון  -----

לו) ראה לקמן סי' שסב.

-----  הערות וציונים  -----

המאמר במילואו לקמן סי' שסב. ורג"כ סי' שעח ובהערות שם.

ג' מיני דיבור שהם ג' מיני זווג כו' – מבואר בכתונת פסים, פ' בהעלתך לו, ב: דשמעתי ממורי דבכל דבור יש יחוד קבה"ו ויש ג' סוגי הדבור הנקרא ג' מיני זווג, א' זווג המלך עם מטרוניתא שלו שהיא ידוע ונראה לעצמו, ב' זווג בן וזוגתו שאין הזווג נראה לעיני המלך רק קירוב ספור דברים הגורמין זווג ויודע ומתענג מזה, ג' זווג עבד ושפחה שגם קרוב דברים אינו לפני המלך רק זירוז עבודתן נגלה למלך וכו', והנה הדבור ב' מו"מ הוא זווג עבד לשפחה והדבור בין אדם לחבירו קירוב דברים הוא זווג בן וזוגתו והדבור בתורה ותפלה כשהוא מתבודד בינו לקונו מעוטף בטלית ותפלין הוא זווג מלכו של עולם ומטרוני' יחוד קבה"ו ודפח"ח.