ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריג-ב

צחות לשון הש"ס לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, לשון צווי, כדי שאם יעסוק אח"כ לשמה אז מתו"ך שלא לשמה בא לשמה, כאשר שמעתי בשם מורי שיעלה הפנימיות <של> שלא לשמה וכו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בא לא, סע"ב (קכ, א)

לעולם יעסוק אדם כו' – פסחים נ, א.

-----  הערות וציונים  -----

דברי הבעש"ט הביא עוה"פ לקמן סי' שסד, ועומק הענין מבואר באורך בס' תוי"י פ' שלח קלב, ב (תקב, ב) עיי"ש.