ספריית חב"ד ליובאוויטש

רטו

ריב"ש ע"ה אמר, כשאדם טובע בנהר והוא מראה <במים> כמה תנועות שיוציא עצמו מן המים השוטפים אותו, בודאי הרואים אותו לא יתלוצצו עליו ועל תנועתו, כן כשמתפלל ועושה תנועות אין להתלוצץ עליו, שהוא מציל עצמו ממים הזדונים שהם הקליפות <ומ"ז> הבאים לבטלו ממחשבתו בתפלתו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, א (סי' קסז)

-----  הערות וציונים  -----

ראה צוה"ר סי' סח. להעיר מזח"ג ריח, סע"ב ואילך. פי' קול יהודה לכוזרי מ"ב רס"י פ. שבלי הלקט סי' יז. רמ"א בטושו"ע או"ח סי' מח.