ספריית חב"ד ליובאוויטש

רטז-א

צריך שירגיש במחשבתו שהוא בעולם העשיה בתחלת התפלה, ואח"כ ירגיש שהוא ביצירה [עד סוף המדריגות].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, א (סי' קסט)

-----  הערות וציונים  -----

ראה פע"ח שער התפלה פ"א ופ"ד. שער הכונות, דרושי תפלת השחר דרוש א-ב. וראה לקמן סי' רטז-ב, רנט ורפא-א.