ספריית חב"ד ליובאוויטש

רטז-ב

[כשמדבק עצמו ילך בתחילה בעולם עשיה, ואח"כ יפרח במחשבתו למעלה גבוה יותר, ואח"כ עוד גבוה יותר ב]עולם המלאכים והאופנים, ואח"כ בעולם הבריאה, עד שירגיש במחשבתו שפרח במחשבותיו גבוה מאד לעולם האצילות [וזהו נקרא בזוהר מחשבה שאין בה מעשה] <וכמו אדם שמטייל מחדר לחדר, כן יטייל במחשבתו בעולמות עליונים>.

ויזהר שלא יפול ממחשבתו הגבוה מאד בעולמות העליונים [לירד למטה], רק יחזיק את עצמו בכל כחו שישאר למעלה במחשבותיו, וכמ"ש אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן כו', שיעשה כמו גדר שלא ירד, [ואז כשהוא דבוק כ"כ, כשנופל במחשבתו איזה דבר בודאי יתחזק כיון שהוא דבוק בו ית' וממנו באים כל הדברים. וצריך שיתחזק במחשבתו שיעלה מחשבתו למעלה בעולמות העליונים בו ית' כמו אדם שמטייל מחדר לחדר כן יטייל במחשבתו בעולמות העליונים].

<וכשרוצה לעשות כן לצורך דביקות בלא שעת תפלה>, צריך שלא יהיה שום אדם באותו בית [כשרוצה לדבק], שאפילו צפצופי עופות יכולים לבטלו, וכן מחשבה של אחר יכול לבטלו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, ב (סי' קעה)

אל תהיו כסוס גו' – תהלים לב, ט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' רטז-א ולקמן סי' רפא-א.

אל תהיו כסוס כו' – ראה לעיל סס"י קמו.

לצורך דביקות בלא שעת התפלה – אולי הוסיף מלים אלו דלא רמי הא דכתב להלן שלא יהיה שום אדם באותו בית כו' (וכדאיתא שיזכה לדביקות מחמת התבודדות – צוה"ר סי' פג וראה שם בהערות) מהא דכתב בצוה"ר סי' סג דכשרוצה להיות בהתבודדות צריך להיות עמו עוד חבר אחד, אבל אדם אחד לבד הוא בסכנה כו' עיי"ש (וכבר הערותי שם מר"ח שער הקדושה פ"ו שכתב טובה התבודדות ע"י קניית חבר כו').