ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריז-א

ירגיש בשבת תוספות נפש, ואח"כ תוספות רוח, ואח"כ תוספות הנשמה, שירגיש בכל פעם שהולך גבוה יותר בעולמות עליונים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, א (סי' קע)

ירגיש בשבת תוספות כו' – פע"ח שער השבת פ"א ופ"ו. ע"ח ש"נ פ"ו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' תב.