ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריז-ב

<אפילו כשהולך לעסקיו יקיים שויתי ה' לנגדי תמיד ובכל דרכיך דעהו.

ויהיה דבוק בבורא יתברך במחשבה קטנה> [אפילו כשנופל ממדריגתו יהיה דבוק בבורא ית' במחשבה קטנה], לפעמים יש גם כן קטנות למעלה בזעיר אנפין, ומכח אותו הקטנות יבוא לגדלות, כמו בגחלים אם יהיה ניצוץ א' שנשאר יכול לנפח בהם הרבה עד שיהיה מדורה גדולה <כבתחלה>, לאפוקי אם לא יהיה ניצוץ קטן לא יכול לנפח אש, כך אם לא יהיה דבוק במחשבה קטנה תמיד בו ית' יכבה נשמתו לגמרי.

<וז"ש הרמ"ק ז"ל לומר אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, פי' הדביקות הנמשל לאש, רשפי אש כו', תמיד תוקד על המזבח, בהצדיק הזובח יצרו בקרבו, לא תכבה, דא"כ יצטרך להביא אש מחדש>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, א (סי' קעא)

שויתי ה' גו' – תהלים טז, ח. ובכל דרכיך דעהו – משלי ג, ו. וז"ש הרמ"ק ז"ל כו' – של"ה שער האותיות ערך ל. אש תמיד גו' – צו ו, ו. רשפי אש – שה"ש ח, ו.

-----  הערות וציונים  -----

אפילו כשהולך לעסקיו כו' – ראה לעיל סי' קב, לקמן סי' רכ-א, רפב-א-רפב-ב, וצוה"ר סי' צח וצט. להעיר מרמב"ם הלכות דעות פ"ג וטושו"ע או"ח סי' רלא.

אפילו כשנופל כו' – ראה צוה"ר סי' סז וסט.

לפעמים יש ג"כ קטנות בז"א – ראה ע"ח שי"א פ"ח.

כמו בגחלים כו' (עד סוף הפיסקא) – ראה לעיל סי' פד ד"ה והנה אליהו ז"ל.