ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריז-ג

לפעמים כשמתפשט הניצוץ הקדוש של השכינה שיש בנשמתו, ואז היא ממש מדברת הדברים שבפיו, ונראה כאילו הוא אינו מדבר, שהדברים יוצאים מאליהם מפיו, וזהו מדריגה גדולה. וכן אנו רואים להיפך [בס"א] במשוגעים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, סע"א (סי' קעב)

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מלעיל סי' קצט-ב, וראה לקמן סי' רכ-ד.