ספריית חב"ד ליובאוויטש

כב

<מהבעש"ט> [דשמעתי בשם מורי זלה"ה] דרש באכסניא של תורה כו', דאי' במס' אבות הלומד מחבירו פרק א' או הלכה אחת או אות אחת כו' שמצינו בדוד המלך [ישראל] <ע"ה> שלא למד מאחיתופל אלא ב' דברים בלבד כו' ק"ו הלומד מחבירו פרק א' עאכ"ו שצריך לנהוג בו כבוד. וקשה מאי קאמר ב' דברים בלבד. ועוד קשה, הל"ל דיו לבא מן הדין להיות כנדון. ופירש, דכשאדם לומד מרב הגון, התורה היא פרה ורבה אצלו כנודע [וכו'], וכשלומד מרשע אזי אינו פרה ורבה אלא <נשאר> כפשוטו כמו שלמד ממנו. ולזה אמר מה דוד שלמד מאחיתופל [אלא] ב' דברים בלבד, דהי' רשע, ולא <הי'> פרה ורבה רק נשאר ב' דברים לבד כמו שלמד ממנו, <ואפילו הכי> קראו רבו, הלומד מחבירו, דהיינו שניהם צדיקים, דאז התורה פרה ורבה, עאכ"ו שצריך לנהוג בו כבוד. ובזה מתורץ שפתחו באכסניא של תורה, שהיו כולם צדיקים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, נח כג, ד (קכב, א)

דרש באכסניא כו' – ברכות סג, ב. הלומד מחבירו כו' – אבות פ"ו מ"ג. דיו לבא כו' – פסחים יח, ב. התורה היא פרה ורבה – על פי חגיגה ג, ב.

-----  הערות וציונים  -----

דכשאדם לומד מרב הגון כו' – ראה לקמן סי' כח-ב. ועיין קו"א בסו"ס תוי"י (רא, ב): והפרש בין הלומד מרבו רשע הוא רק ב' דברים שלא עשתה פירות ונשארו רק בפירוד ב' דברים כו' עפ"י חקירה משא"כ אם רבו צדיק עושה פירות שפרה ורבה וכו' וז"ש מה דוד וכו' הלומד מחבירו שהוא צדיק כמותו על אחת כו"כ כו' והעולה מדבריו שנתחבר אות של כל א' וכו' ודפח"ח. וראה לקמן סי' כג.