ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכ-ב

כלל גדול, גול אל ה' מעשיךלט ויכונו מחשבותיך, שכל דבר שיזדמן לו יחשוב שהוא מאתו ית'.

וגם שיבקש מהשי"ת שיזדמן לו תמיד מה שהשי"ת יודע שהוא לטובתו, ולא מה שנראה לאדם טובה ע"פ שכלו, כי אפשר מה שבעיניו הוא טוב, הוא רעה לו, רק ישליך הכל, כל עניניו וצרכיו, עליו ית', כמ"ש השלך על ה' יהבך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, ג (סי' קפא) [צוה"ר סי' ד]

גול אל ה' גו' – משלי טז, ג. השלך גו' – תהלים נה, כג.

-----  שולי הגליון  -----

לט) בכל דפוסי הכש"ט שראיתי כתוב "גול על ה' דרכיך" ע"פ תהלים לז, ה עם הסיפא ויכונו מחשבותיך ע"פ משלי טז, ג. ונראה שזהו פליטת הקולמוס וצ"ל הפסוק דמשלי, שכן הוא בצוה"ר ובלקו"י.

-----  הערות וציונים  -----

שבכל דבר שיזדמן לו כו' – ראה לעיל סי' רכ-א ושם בהערות ד"ה וכל דבר.

מה שהשי"ת יודע שהוא לטובתו כו' – להעיר ממטבעת תפילות חז"ל הטוב בעיניך עשה (ברכות כט, ב). וראה נדה לא, א עה"פ אודך ה'. ספר העיקרים מ"ד פי"ג ופכ"ד. וראה חובה"ל שער הבטחון פ"ד. ועיין בהערות לצוה"ר סי' ד.