ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכ-ג

פעמים האדם כשיכור מחמת שמחת התורה שבוער בלבו אהבה גדולה, [ויגע בעצמו].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, ג (סי' קפב)

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מזו"ח בראשית ה, ד.