ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכ-ד

פעמים יכול לומר התפלה במהירות מאוד, מחמת שבוער בלבו אהבת השם מאד והתיבות יוצאים מפיו בעצמם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, ג (סי' קפג) [צוה"ר סי' לו]

-----  הערות וציונים  -----

יכול לומר התפלה במהירות כו' – ראה צוה"ר סי' לב.

והתיבות יוצאים מפיו מעצמם – ראה לעיל סי' ריז-ג.