ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכב

בשם ריב"ש, כאשר בא לאדם מ"ז בתפלה או בלימוד, ישבור המ"ז [ההיא] וידבק עצמו בבורא ית', ובזה מתקן ניצוץ קדוש שיש במחשבה ההיא. והוא משל, האדם שהיה מונה מעות, והיה בנו בשביה, ובא אצל אביו וא"ל הרי יש לך מעות פדני מהשביה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, ג (סי' קפה)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' לט ובהערות שם.

פדני מהשביה – ראה לעיל סס"י נג וסס"י קס, ולקמן סס"י רפז.