ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכג

כשמתענה אדם אפילו משבת לשבת, ויהיה לו פניה אפילו קטנה, שיאמר בלבו שהוא עושה דבר גדול שעינה את עצמו כ"כ הרבה, ויזדכך מאד בזה, זה התענית בא לסט"א. רק יחשוב בלבו, מה מעשי נחשבים נגד עבודת המלאכים שעבודתם בתמידות להש"י, ואני טפה סרוחה וסופי לעפר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, ג (סי' קפח) [צוה"ר סי' עז]

-----  הערות וציונים  -----

ראה צוה"ר סי' מג-ב. מדל"י סי' קצו (רו). ולהעיר מלקמן סי' רעח.