ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכד

יהיה זהיר מאד לקום תמיד בחצות הלילה, ואם אינו קם שלא מחמת אונס הוא בנידוי למעלה.

ויהפוך הלילות לימים, ויישן ביום כמה שעות כדי שיספיק לו מעט שינה בלילה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, ג (סי' קפט) [צוה"ר סי' כו-כז]

-----  הערות וציונים  -----

יהיה זהיר מאד לקום כו' – עיין טושו"ע או"ח סי' א ובנו"כ שם. ובסידור אדה"ז, בסוף סדר תקון חצות, מפתח קצר לקצת מאמרי הזוהר בענין זה. ועיין ר"ח שער הקדושה פ"ז. וראה צוה"ר ריש סי' טז ושם סי' פג.

אם אינו קם כו' – ראה זח"ג כג, ב. וכן זח"א ריז, א (הובא בר"ח שם).

ויהפוך הלילות לימים כו' – ראה רמב"ם הלכות ת"ת פ"ג ה"ה. טושו"ע או"ח סי' רלח ויו"ד סס"י רמו. הלכות ת"ת לאדה"ז פ"ד ה"ח והמקורות אשר הובאו שם. וכן בדוכתי טובא בזוה"ק.

ויישן ביום כו' – ראה עירובין סה, א יזיף ביממא כו' ופי' ר"ח שם. ועיין היטב מה שהאריך בזה בלקוטי שיחות חי"ב ע' 254 הערה 50 – הובא בצוה"ר בביאורים לסי' כו-כז.